Bezoek ons kantoor
Vrouwenparochie, Friesland
Open
Ma-Vr 8:00-18:00
Stuur ons een mail
info@monsmatransporten.nl
Tel.nr
0518 401 888
Contact opnemen

Privacy Policy

Privacy verklaring

Monsma Transport BV gevestigd aan Attesweg 15, 9077 PL Vrouwenparochie, is
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Monsma Transport BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Vestigingsadres
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen.Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u, neem dan contact met ons op
via info@monsmatransport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Monsma Transport BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
– U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u
te kunnen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
 
Het gerechtvaardigd belang hierbij is dat wij u moeten kunnen benaderen in het kader van uw
contact of informatieaanvraag. Daarnaast is verwerking noodzakelijke voor de uitvoering van
de (gewenste) overeenkomst.
–Monsma Transport BV verzamelt geen gegevens over gedrag op de website.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Monsma Transport BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, daarbij rekening houdend met
de wettelijke voorschriften.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken cq. toegang
verschaffen tot, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken
om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw
verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden in
dien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Monsma Transport BV gebruikt geen functionele en/of tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone.

 

Zie voor een toelichting:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monsma
Transport BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@monsmatransport.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Monsma Transport BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Monsma Transport BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@monsmatransport.nl
 

Monsma Transport BV is als volgt te bereiken:

Post-en bezoekadres:
Postbus 6, 9076 ZN St Annaparochie
Attesweg 15, 9077 PL Vrouwenparochie
Telefoon: +31 (0)518 401 888
Mailadres: info@monsmatransport.nl
 
Monsma Transport BV • Attesweg 15 • 9077 PL Vrouwenparochie